Beoordeeld met 5 sterren

Altijd een natuurlijk resultaat

Specialist in laser en peelings

Huidtherapeuten en artsen

Kwaliteitsgeregistreerd

Algemene voorwaarden

De behandelaar van Huid & Laser Utrecht hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 1. ALGEMEEN
 • 1  In deze voorwaarden wordt onder ‘de behandelaar’, verstaan de (para)medische professional werkzaam bij Huid & Laser Utrecht gevestigd te Utrecht, aan Herculesplein 271. De behandelaar is lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (“NVH”) en 
werkzaam conform de vigerende Beroepscode van de NVH.
 • 2  In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt/patiënt’ verstaan degene die behandelaar opdracht geeft tot behandeling.
 • 3  In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt/patiënt’ tevens verstaan diens wettelijke vertegenwoordiger.
 • 4  Deze voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst tussen ‘cliënt/patiënt’ en de behandelaar.
 • 5  Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de behandelaar voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
 • 6  Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen behandelaar en ‘cliënt/patiënt’, is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing.
 • 7  De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 1. OVEREENKOMST

2.1 De overeenkomst tussen de behandelaar en de ‘cliënt/patiënt’ behelst de opdracht van de ‘cliënt/patiënt’ aan de behandelaar tot al dan niet Geneeskundige behandeling.

2.2 De behandelaar is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de ‘cliënt/patiënt’ en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

 1. TOESTEMMING

3.1
 De ‘cliënt/patiënt’ verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst toestemming daartoe aan de behandelaar.

3.2
 De behandelaar kan van de ‘cliënt/patiënt’ verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

3.3
 De toestemming van ‘cliënt/patiënt’ behelst tevens de bevoegdheid van de behandelaar om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de ‘cliënt/patiënt’ te aanvaarden. De behandelaar is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de behandelaar.

3.4 E-mailadressen van cliënten en/of webshop aankopen kunnen herbruikt worden voor informatie, promotie en herinnering doeleinden via nieuwsbrieven.

 1. INFORMATIE

4.1 De ‘cliënt/patiënt’ dient de behandelaar op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

 1. TARIEVEN EN ZORGVERZEKERING

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast (www.huidlaserutrecht.nl)

5.2 De ‘cliënt/patiënt’ draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de ‘cliënt/patiënt’ om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar in te dienen.

5.3 De korting van de vriendenactie ‘Share Good Skin’ geldt alleen voor behandelingen bij de huidtherapeut.

5.4 Alle (tijdelijke) acties die gelden binnen de kliniek zijn eenmalig te gebruiken per cliënt.

5.5 Voor sommige behandelingen gelden er pakket prijzen. Bij afname van een pakket met meerdere behandelingen wordt het totaal bedrag bij de eerste behandeling volledig voldaan.

 1. BETALING

6.1 De ‘cliënt/patiënt’ draagt na ontvangst van de factuur van de behandelaar zorg voor directe volledige contante (pin of kas) betaling. Indien anders wordt overeengekomen, draagt ‘cliënt/patiënt’ zorg voor volledige betaling binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn na dagtekening op de op de factuur vermelde rekening van behandelaar onder vermelding van factuurnummer.

6.2  Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de ‘cliënt/patiënt’ te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.

6.3  Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.

6.4. In het geval de ‘cliënt/patiënt’ de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. De behandelaar is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de ‘cliënt/patiënt’ in rekening te brengen. De behandelaar is tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de ‘cliënt/patiënt’.

6.5 Bij betalingsachterstand is de behandelaar bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot therapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.

6.6 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de ‘cliënt/patiënt’ een klacht tegen de behandelaar indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij de huidtherapeut instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.7 De betalingsverplichting vervalt niet als de ‘cliënt/patiënt’ de overeenkomst beëindigt of de behandelaar verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

 1. ANNULERING/ TE LAAT KOMEN

7.1 In het geval de ‘cliënt/patiënt’ verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk achtenveertig (48) uur tevoren bij de behandelaar af te zeggen.

7.2 Zegt de ‘cliënt/patiënt’ niet tijdig af, dan kan de behandelaar het tarief van de behandeling geheel of gedeeltelijk in rekening brengen.

7.3 Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per e-mail bericht worden geannuleerd. De annulering wordt door de behandelaar geregistreerd op het moment dat door de ‘cliënt/patiënt’ gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens e-mail bericht door de behandelaar wordt ontvangen.

7.4 De behandelaar staat klaar de de aangegeven tijd van de behandeling. Mocht er verhindering zijn waardoor de ‘cliënt/patiënt’ niet tijdig aanwezig is bij de behandeling, dan wordt de behandeling ingekort,

7.5 Als de ‘cliënt/patiënt’ 15 of meer minuten te laat binnenkomen, dan is de behandelaar genoodzaakt kosten in rekening te brengen.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van de behandelaar leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door de behandelaar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. De behandelaar is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de ‘cliënt/patiënt’ in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens behandelaar.

 1. KLACHTEN

9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de ‘cliënt/patiënt’ over de behandeling door de behandelaar, meldt de ‘cliënt/patiënt’ dit zo snel mogelijk aan de behandelaar. Behandelaar en ‘cliënt/patiënt’, spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

9.2 Indien een oplossing niet mogelijk blijkt of niet naar tevredenheid is, kan ‘cliënt/patiënt’ zich wenden tot de interne klachtencommissie van de NVH/NVCG. (Patiënten Advies Commissie (“PAC”). Deze commissie zal bemiddelen tussen behandelaar en ‘cliënt/patiënt’.

9.3 Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan de ‘cliënt/patiënt’ zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici /Medici eerstelijns. (www.paramedisch.org ) (www.medisch.org)

 1. NIETIGHEID

10.1 In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 1. TOEPASSELIJK RECHT

11.1 Op de tussen behandelaar en de ‘cliënt/patiënt’ gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 1. WIJZIGING

12.1 De behandelaar behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

12.2 Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de ‘cliënt/patiënt’ gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de ‘cliënt/patiënt’ niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

Winkelwagen 0
Laatst bekeken 0